Artikel 1.        Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanbod: alle aanbiedingen van Lettergeniek aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Lettergeniek en de (rechts)persoon of (rechts)personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten.
 3. Opdracht: de dienst of het product dat door de Lettergeniek geleverd zal worden.
 4. Lettergeniek: opdrachtnemer en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of (rechts)personen waarmee Lettergeniek de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 6. Werk: een werk zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 Auteurswet dat door Lettergeniek in opdracht van Opdrachtgever tot stand is gekomen.
 7. Annuleren: opzegging of ontbinding van de overeenkomst.
 8. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 9. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 10. Licentie: schriftelijke toestemming voor gebruik van een Werk door de Opdrachtgever.

 

Artikel 2.        Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Lettergeniek en Opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn voor Lettergeniek slechts bindend indien en voor zover deze door Lettergeniek uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3.        Aanbod

 1. Lettergeniek doet een aanbod in de vorm van een mail.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop de Lettergeniek het aanbod deed.
 3. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Lettergeniek zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 4. Een aanbod kan concrete concept- of creatieve voorstellen bevatten. Deze blijven eigendom van Lettergeniek en worden tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van art. 6:162 Burgerlijk Wetboek.
 5. De prijzen in het aanbod zijn exclusief BTW.

 

Artikel 4.        Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk (bijvoorbeeld per mail) te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Lettergeniek werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Lettergeniek houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Lettergeniek onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Lettergeniek is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5.        Uitvoering van de opdracht

 1. Lettergeniek zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Lettergeniek gebruikelijk werkt.
 2. Lettergeniek spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Lettergeniek zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, maar niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 3. Indien Opdrachtgever (een deel van) de uitvoering van de opdracht in de buitenlucht wenst, maar de weersomstandigheden dit niet toelaten, dient de Opdrachtgever voor een geschikte vervangende (binnen)locatie te zorgen (met voldoende natuurlijk licht). Lettergeniek draagt ideeën aan.
 4. Indien er voor het uitvoeren van de opdracht op de door Opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming en/of extra vergoeding is vereist, draagt Opdrachtgever de verantwoordelijkheid voor deze toestemming en/of vergoeding.
 5. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde informatie niet tijdig aan Lettergeniek is verstrekt en/of de in redelijkheid benodigde faciliteiten niet zijn verschaft, dan heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen
 6. Lettergeniek levert, in geval van een vlogopname, de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde kwaliteit en stijl. Lettergeniek kan een globale beeldoptimalisatie toepassen op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede, maar is daartoe niet verplicht. Lettergeniek levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarna tussen haar en Opdrachtgever een nabespreking plaatsvindt.
 7. Tenzij er sprake is van overmacht, zal Lettergeniek in geval van onvoorziene omstandigheden aan haar zijde, waardoor zij niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voor een vervanger met vergelijkbare stijl zorgen. Indien verplaatsing van datum redelijkerwijs mogelijk is, dan kan Lettergeniek ervoor kiezen om de uitvoering van de opdracht op een andere dan de overgekomen datum uit te voeren, ook al wordt de overeengekomen opleveringsdatum hierdoor niet gehaald.

 

Artikel 6.        Tussentijdse wijziging van de opdracht

Er is sprake van een aanvullende opdracht wanneer een opdracht na het aanvaarden van de opdracht gewijzigd wordt en dit extra werkzaamheden voor Lettergeniek met zich brengt. Voor deze aanvullende opdracht zal een apart aanbod worden gedaan. Veranderingen die in een al verstrekte opdracht worden aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door Lettergeniek wordt overschreden. Lettergeniek is gerechtigd om de extra kosten voor wijziging van de opdracht aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 

Artikel 7.        Oplevering

 1. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de door Lettergeniek opgegeven levertijd geen fatale termijn. Bij overschrijding van deze levertijd zal Lettergeniek pas in verzuim raken na schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn.
 2. Lettergeniek levert videobestanden (volgs) uiterlijk 14 dagen na opname via WeTransfer.

 

Artikel 8.        Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de Lettergeniek gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.
 2. Indien aannemelijk is dat Lettergeniek hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan zal Lettergeniek dit doorberekenen aan Opdrachtgever.

 

Artikel 9.        Betalingsvoorwaarden

 1. Lettergeniek zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan,
 3. Indien de Lettergeniek het verschuldigde bedrag niet binnen de in 9.2 bedoelde termijn heeft ontvangen, dan stuurt zij aan Opdrachtgever een herinneringsmail. Als Opdrachtgever aan deze herinnering geen gehoor geeft, dan stuurt Lettergeniek een tweede herinneringsmail. Indien Opdrachtgever ook aan deze herinnering geen gehoor geeft, dan verstuurt Lettergeniek een aanmaning naar Opdrachtgever. Wanneer ook hier geen gehoor aan wordt gegeven, is Opdrachtgever een bedrag van 50 euro excl. btw per dag aan Lettergeniek verschuldigd totdat Lettergeniek de vordering en de verschuldigde boete heeft ontvangen.
 4. Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is de Lettergeniek gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.

 

Artikel 10.      Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, dan kan Lettergeniek, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Lettergeniek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden als hier bedoeld.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Lettergeniek gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel annulering van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij annulering van de overeenkomst met betrekking tot een vlogopname waarvoor al een datum is overeengekomen, is Opdrachtgever jegens Lettergeniek een vergoeding van 100 euro excl. btw verschuldigd. Indien de annulering door Opdrachtgever eerder dan vier weken voorafgaand aan de overeengekomen datum plaatsvindt, wordt er geen vergoeding in rekening gebracht.

 

Artikel 11.      Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het werk schriftelijk te worden voorgelegd aan de Lettergeniek.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12.      Auteursrecht

 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het werk van Lettergeniek, indien niet anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Lettergeniek.
 3. Lettergeniek houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, maar niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal.                                   
 4. Opdrachtgever is gerechtigd het werk te verveelvoudigen. Het auteursrecht van een vereenvoudigd werk komt direct na de vereenvoudiging toe aan Lettergeniek.
 5. Opdrachtgever is gerechtigd om het werk voor zakelijke of commerciële doeleinden te gebruiken.
 6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Lettergeniek, waaronder de verplichting tot naamsvermelding zoals vermeld in artikel 25 Auteurswet, in acht te nemen.
 8. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lettergeniek.
 9. Elk gebruik van een werk van Lettergeniek dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Lettergeniek.
 10. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van Lettergeniek, rekent Lettergeniek, ter vergoeding van de geleden schade, driemaal de voor een dergelijk geval gebruikelijke licentievergoeding.

 

Artikel 13.      Aansprakelijkheid

 1. Lettergeniek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lettergeniek is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
 2. Lettergeniek is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de Lettergeniek of diens vertegenwoordigers.
 3. Lettergeniek is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van werken die Lettergeniek aan Opdrachtgever geleverd heeft.
 4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

 

Artikel 14.      Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Lettergeniek voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij zijdens Lettergeniek sprake is van opzet of grove schuld. Kortom, indien Lettergeniek tijdens een vlogopname de privacy van iemand schendt, dan kan de eventueel daaruit voortvloeiende schade met succes op Opdrachtgever worden verhaald. Indien Lettergeniek op grond van het voorgaande door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Lettergeniek zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Lettergeniek, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle daardoor ontstane kosten en schade aan de zijde van Lettergeniek en derden, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 15.      Geheimhouding

 1. Behoudens voor zover op grond van de wet vereist, is het partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, gedurende de looptijd van deze overeenkomst en na beëindiging daarvan, enige niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij en/of met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, openbaar te maken of anderszins ter beschikking stellen aan derden. De vorige volzin laat onverlet de mogelijkheid om bepaalde niet openbare informatie met betrekking tot enig aspect van de andere partij te verstrekken in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst.
 2. De geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens de duur van de overeenkomst als na beëindiging daarvan, om welke reden dan ook.

 

Artikel 16.      Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Lettergeniek houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Lettergeniek aan Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, dan kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst tegen deze datum beëindigen.

 

Artikel 17.      Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Lettergeniek partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Lettergeniek is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Lettergeniek het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 18.      Overige bepalingen

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.