Als klant is het belangrijk om te weten hoe Lettergeniek omgaat met persoonsgegevens. Lettergeniek moet kunnen aantonen dat een verwerking aan de eisen van de wet voldoet en dit kunnen verantwoorden. 

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf dan dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

Verwerking persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Lettergeniek hoort toestemming te vragen om gegevens te verwerken en heeft deze nodig voor de uitvoering van de opdracht. Lettergeniek mag alleen gegevens vragen die noodzakelijk zijn. De gegevens dienen passend te worden beveiligd. Hiermee voldoet het aan de grondslag ‘toestemming’ voor het verwerken van persoonsgegevens. Lettergeniek heeft geen functionaris gegevensbescherming in dienst. 

Verwerking:

Lettergeniek legt de volgende gegevens vast: 

– (bedrijfs)naam 
– adres 
– telefoonnummer 
– e-mailadres 
– KVK-nummer 
– btw-nummer 
– interviewteksten 
– indien van toepassing: gemaakte foto’s en/of videobeelden 
– e-mails 

Inzagerecht

De klant heeft het recht om de gegevens in te zien die over hem zijn vastgelegd. Indien de klant meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd, kan hij Lettergeniek verzoeken deze te wijzigen (correctie) of te verwijderen (recht op vergetelheid). De gegevens worden geheimgehouden voor onbevoegden en personen die niets met de gegevensverwerking van doen hebben. Een klant heeft het recht deze gegevens te ontvangen (recht op dataportabiliteit). Wanneer de klant bezwaar heeft tegen het noteren van gegevens, kan hij dit kenbaar maken. 

DPIA = Data Protection Impact Assessment

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) dienen organisaties een DPIA op te stellen, wanneer een verwerking van persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de natuurlijke personen van wie de gegevens worden verwerkt. De werkzaamheden van Lettergeniek horen niet bij een hoog risico. 

Privacy by design of privacy by default 

Lettergeniek houdt bij het ontwerpen van nieuwe producten rekening met de bescherming van privacygevoelige informatie. Het verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel. 

Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn is vijftien jaar na het aanvragen van een tekst, vlog of ander product. Op bijzondere persoonsgegevens geldt een bewaartermijn van twaalf maanden.

Datalekken

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van gegevens. Lettergeniek heeft de plicht dit te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 Klachten

Indien je van mening bent dat Lettergeniek niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat, kun je dit het best bij ons kenbaar maken. Je kunt daarvoor een e-mail sturen naar rianne@lettergeniek.nl of een brief sturen naar onderstaand adres. 

Gegevens Lettergeniek

Lettergeniek – creatieve tekstprodukties
Rianne Gerrits
Van Weerdenpoelmanstraat 121
64117 EM Heerlen
+31 (0)6 39487459